Spring naar hoofd-inhoud

Onze Missie

‘We willen dat kinderen met plezier naar de Kameleon komen en heel veel leren.’

‘Het mooiste dat je kunt worden is jezelf’

Met ingang van augustus 2017 is De Kameleon een officieel Kindcentrum binnen de onderwijsgroep Perspecto en Kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen.

 

Het Kindcentrum De Kameleon is onderdeel van het Kind & Buurtcentrum De Kameleon. De Kameleon is een centraal punt in de wijk, een veilige haven, een plaats waar kansen geboden worden zodat ieder kind zich kan zich ontwikkelen tot wie hij/zij is en een plek kan vinden in de wereld. Samen ondersteunen we de kinderen in hun ontwikkeling bij het vinden van hun plek in de wereld. In De Kameleon zijn er geen grenzen tussen onderwijs en opvang, tussen spelen en leren, tussen product en proces gericht werken, tussen de leraar en pedagogisch medewerk(st)er, tussen formeel en informeel leren. Kinderen en ouders krijgen te maken met één pedagogische werkwijze, één organisatie, één team.

Ieder kind is uniek! We bieden alle kinderen, in de leeftijd van 0 tot 12 jaar, de kans om de eigen mogelijkheden en eigen talenten te ontwikkelen zodanig dat men goed en stevig de toekomst tegemoet kan gaan. Een toekomst waarbij naast kennis ook specifieke vaardigheden gevraagd worden. 

 

De kinderen krijgen de kans om zich te ontwikkelen in een veilige omgeving waarin kinderen, ouders en medewerkers zich zelf kunnen en mogen zijn. Een omgeving waarin de sfeer ontspannen, open en eerlijk is. Een plek waarin vertrouwen in elkaar is en we respectvol met elkaar omgaan. Het maakt geen verschil door wie, op welk moment en bij welke activiteit een kind wordt aangesproken.

 

Ieder kind onze zorg! We bieden een veilige en prettige omgeving die gericht is om het beste uit jezelf te halen. De Kameleon biedt voor elk kind een ononderbroken ontwikkelingslijn van 0 tot 12 jaar. De Kameleon speelt in op de ontwikkelbehoefte van ieder kind en daardoor is een effectieve kindzorg van essentieel belang. Deze kindzorg kenmerkte zich op De Kameleon door een zorgstructuur waarbij het preventieteam, de zorgcoördinator en jeugdverpleegkundige (GGD) de kern vormen. Zij hebben samen de kinderen in beeld, bewaken de ontwikkeling van de kinderen, en zetten waar nodig de juiste acties uit. 

Het kind centraal! Wat heeft een kind nodig om zich goed te ontwikkelen? De Kameleon biedt een dagarrangement ( vraag- en aanbod gestuurd) waarbij er geen grenzen zijn tussen opvang, onderwijs en vrije tijd. Dat geeft kinderen rust, regelmaat en structuur. Het aanbod rijgt zich als een ketting aaneen waardoor de doorgaande ontwikkellijn vanzelf tot stand komt. Het aanbod kenmerkt zich door ‘formeel’ en ‘informeel’ leren. Het formeel leren is gericht op kennis. Het informeel leren is gericht op het aanleren van vaardigheden die kinderen nodig zullen hebben om in de 21ste eeuw goed te kunnen functioneren. De Kameleon richt zich niet alleen op kennis en leerresultaten maar biedt kinderen zich te ontplooien tot wie ze zelf zijn.

Het activiteiten aanbod kenmerkt zich door:

- Voor alle kinderen: 0 – 12 jaar - Van 7 tot 7 uur
- Doorgaande ontwikkellijn
- Formeel leren: rekenen, taal en wereldoriëntatie
- Informeel leren: kunstzinnige vorming, sport, techniek, sociale vorming
- Betekenisvol en talig: thematisch
- Continurooster: alle 4 tot 12 jarigen blijven op school eten
- Alle 4 tot 12 jarigen zijn tussen 8.45 en 14.45 uur op De Kameleon. 

 

Opvoeden doen we samen! De samenwerking en het contact met ouders is op De Kameleon erg belangrijk. We hebben een goed contact met ouders dat zich kenmerkt door een open en positieve houding naar elkaar toe. We zorgen ervoor dat we te allen tijde in gesprek blijven met elkaar. Ouders kunnen ook zitting hebben in De Kameleonraad: een adviesorgaan waarbij de ouders mee denken op beleidsmatig niveau. De Kameleon heeft ook een activiteitencommissie. Deze bestaat uit een groep ouders die activiteiten zoals Kerst, Sinterklaas e.d. mee organiseren en ondersteunen. Ouders zijn ook in de gelegenheid

 

om een rol te vervullen in het primaire proces zoals: het verzorgen van workshops of het helpen tijdens de dagelijkse gang van zaken. Opvoeden doen we samen! Dat betekent ook dat er vanuit De Kameleon een aanbod is gericht op ouders: o.a. Nederlandse les voor volwassenen, project: Iedereen Telt Mee en gezellige hoeken waar ouders elkaar kunnen ontmoeten.

 

Alle medewerkers op De Kameleon vormen één team, met één pedagogische visie en één aanspreekpunt, leidinggevende. Alle medewerkers zijn professionals die samen de verantwoordelijkheid dragen om ieder kind tot zijn/haar recht te laten komen. Daarbij vervullen alle medewerkers een voorbeeld functie. Vanuit die samenwerking kunnen ieders talenten ten volle worden benut en versterken we elkaar in het belang van de kinderen.