Spring naar hoofd-inhoud

Projecten

De Kameleon ‘meer dan school alleen’.
Wij willen op velerlei gebied de Kameleonkids veel mogelijkheden en kansen bieden. Dat is dan ook de reden dat we naast het cognitieve ( het leren uit boeken) ook andere activiteiten aanbieden. Hieronder vindt u een beschrijving van een aantal van deze projecten:

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)

In het kader van VVE is er één doorgaande lijn in aanbod en werkwijze in de unit 0 - 6 jarigen. Wij werken hierbij volgens de ‘Puk en Ko’ methode, een programma voor peuters en kleuters, waarin veel aandacht wordt geschonken aan de taalontwikkeling. Tevens hebben we samen met de peuterspeelzaal en kinderopvang een doorgaande lijn m.b.t. ons woordenschatonderwijs: Logo3000.
In groep 1 en 2 werken we vanuit thema’s die aansluiten bij de belevingswereld en ontwikkeling van de kinderen. Binnen deze thema’s werken we aan de leerlijnen voor taal/lezen, schrijven, rekenen, motorische ontwikkeling, spel, creatieve en sociaal-emotionele ontwikkeling.
Enige schooljaren geleden zijn we gestart met 'Onderbouwd'. Een opbrengstgericht werkwijze die m.n. het ontwikkelingsmateriaal inzet om gerichter resultaten te behalen. Vooralsnog zien we positieve ontwikkelingen op dit gebied.

Taalklas

De Kameleon heeft ook een Taalklas (schakelklas). In de Taalklas krijgen de leerlingen met een taalachterstand intensief talig onderwijs waardoor we de achterstand kunnen wegwerken. Wij hebben gekozen voor een deeltijdschakelklas: 8 uur per week.

We hebben ervoor gekozen om deze Taalklas in te zetten in de groepen 3 tot en met 8 voor kinderen die korter dan twee jaar in Nederland zijn en als moedertaal een vreemde taal hebben.
Juf Jackelien geeft inhoud aan de lesactiviteiten. Uitgangspunt is de methode 'Horen, zien en schrijven'.

Brede Schoolactiviteiten

Leren houdt niet op bij de schoolbel. Daarom organiseren wij na schooltijd, in samenwerking met andere organisaties, Brede Schoolactiviteiten. Activiteiten zoals dans, toneel, sport en spel, tekenen, schilderen e.d. komen aanbod.

Cultuurmenu

In De Kameleon is er ook aandacht voor aan allerlei culturele activiteiten.

Samen met een groot aantal Zeeuwse Scholen nemen ook wij deel aan het project ‘Cultuurmenu’.
Het cultuurmenu is een programma-aanbod op het gebied van kunst, cultuur en cultureel erfgoed bestemd voor het primair onderwijs.  Per schooljaar krijgen de scholen per groep twee activiteiten aangeboden. Op deze manier maken de leerlingen kennis met allerlei verschillende kunstvormen en cultuur zoals literatuur, dans, drama, cultureel erfgoed, muziek, beeldende kunst en audiovisuele vorming.
Met het cultuurmenu bieden we de leerlingen van de basisschool een uitgebalanceerd en gevarieerd cultureel en kunstzinnig programma aan. Er wordt gewerkt volgens een schema waardoor de leerlingen nadat ze de school verlaten kennis hebben gemaakt met alle disciplines zoals hierboven vermeld. De activiteiten vinden vaak op school plaats, dan komt bijvoorbeeld een gastdocent langs op school of er is een voorstelling in de klas. Voor sommige activiteiten gaan de leerlingen naar het theater en ook diverse musea in de streek worden door de leerlingen bezocht.