Spring naar hoofd-inhoud

De speciale zorg voor kinderen met specifieke behoeften:

Zorgbreedte is al langer op onze school een normale zaak. Het gaat erom, dat kinderen, die eenmaal op onze school zitten, daar ook hun basisschool-loopbaan kunnen afmaken. Naar school kunnen 
gaan in je eigen dorp, met kinderen, waar je na schooltijd mee speelt, is iets wat wij heel belangrijk vinden. Door onze lange ervaring en actieve deelname aan WSNS (Weer Samen Naar School) menen wij kinderen met leerproblemen een veilig dak te kunnen bieden. Dit geldt voor kinderen met leerproblemen, maar ook voor kinderen die een  snellere ontwikkeling doormaken en daardoor eveneens geïsoleerd kunnen raken. Bij ons op school wordt niet gauw iets “gek” gevonden. We proberen veel tijd te besteden aan accepteren en 
waarderen van jezelf en de ander. Zonder een accepterende sfeer kan extra hulp niet gedijen.
Moeilijkheden met leren en andere problemen worden in de meeste gevallen door de leerkracht als eerste opgemerkt. Dit resulteert dan in een ”leerlingbespreking” van het kind tijdens een teamvergadering. Maar ook u als ouder/verzorger kunt wat dat betreft de ”aangever” zijn. Thuis zal uw kind zich misschien meer of anders uiten. Vangt u geluiden in deze richting op en heeft u het idee dat ”de school” daar nog niet zoveel oog voor heeft, meldt het dan bij de groepsleerkracht.

De procedure:

De procedure die gevolgd wordt indien er problemen met een kind zijn:
De leerlingbespreking is de eerste invalshoek. Er vindt dan een teamconsultatie plaats. Tijdens die leerlingbespreking worden er allerlei afspraken gemaakt omtrent verder onderzoek, het doen van observaties, extra begeleiding, uitvoering van plannen en de evaluatie.
Natuurlijk wordt u als ouder/verzorger op de hoogte gebracht van onze plannen. De intern begeleider draagt zorg voor de coördinatie van de activiteiten in het kader van de leerlingenzorg.

Intern begeleider:

De intern begeleider houdt de onderwijskundige ontwikkelingen in elke groep, betreffende zorgleerlingen, in de gaten, stuurt zo nodig bij en is vraagbaak voor de groepsleerkrachten. Bovendien coördineert de intern begeleider de leerlingbegeleiding en het werk van de remediëring.
Op dit moment is juf Jackelien (tijdelijk) de intern begeleider.

Remedial Teaching (r.t.) :

Leerhulp vindt meestal plaats binnen de groep. In de groepen 3 tot en met 8 wordt een deel van de schooltijd besteed aan “zelfstandig werken”. De leerkracht benut die momenten om kinderen met kleinere en vaak tijdelijke leerproblemen te helpen.
De zorg voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften dient zo veel en zo verantwoord mogelijk op de basisschool plaats te vinden.
Het is belangrijk dat leerlingen, die om welke reden of oorzaak dan ook moeite hebben met het tempo of het niveau van de leerstof, vroegtijdig worden gesignaleerd. 
Onze school maakt zonodig ook gebruik van de “Preventieve Ambulante Begeleiding” (de zgn. PAB-ers), dit in het kader van Weer Samen Naar School. De PAB-er is een ervaringsdeskundige uit het Speciaal Basisonderwijs (SBO). 
De PAB-er levert een bijdrage aan de vergroting van de zorg voor leerlingen met speciale leer– en ontwikkelingsbehoeften in het basisonderwijs.
 Centraal hierbij staat de deskundigheidsbevordering van de leerkracht binnen het basisonderwijs. Binnen  Weer Samen Naar School wordt dan ook gestreefd naar vergroting van de kennis en vaardigheden bij leerkrachten in het basisonderwijs.
Onze school kan ook de hulp inroepen van de Schoolbegeleidingsdienst (RPCZ). Zij kunnen een kind nader onderzoeken en aan de hand van dit onderzoek een handelingsplan opstellen of een ander advies geven: school voor speciaal basisonderwijs, RIAGG, logopedie, enz..

Plaatsing en verwijzing van leerlingen met specifieke behoeften


Wanneer blijkt dat een kind echt niet geholpen kan worden op onze school, nadat er allerlei maatregelen zijn genomen, zoeken we hulp bij verschillende deskundigen. We schakelen bijvoorbeeld iemand in van de Schoolbegeleidingsdienst (Regionaal Pedagogisch Centrum Zeeland) of iemand van WSNS (Weer Samen Naar School), een ambulante begeleider uit het speciaal onderwijs. Deze zullen veelal nader onderzoek doen en adviezen geven om het kind op onze school te helpen. Daarnaast kunnen we ook, meestal in samenwerking met de Schoolbegeleidingsdienst, op deskundigen van het speciaal onderwijs een beroep doen.
Het kind wordt dan aangemeld bij het Zorgplatform. Dit is een samenwerkingsverband tussen de basisscholen en de scholen voor speciaal onderwijs.
Met behulp van het speciaal onderwijs trachten we dan om het kind zo veel mogelijk in zijn/haar eigen omgeving, de basisschool, op te vangen. (ambulante begeleiding)
 
Het komt echter voor dat leerlingen zulke specifieke behoeften hebben, dat zij aangewezen zijn op een vorm van speciaal onderwijs. Door de wet is voorgeschreven dat een leerling niet zo maar naar het speciaal onderwijs kan worden doorverwezen. De basisschool zal eerst moeten tonen wat er al aan het probleem gedaan is. Een onafhankelijke commissie bepaalt dan of de leerling naar een school voor speciaal onderwijs kan. Dit vindt altijd plaats in overleg en met toestemming van de ouders.